Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden 2016

ALGEMENE  VOORWAARDEN PUBLISH RESULT
ALGEMENE  VOORWAARDEN VAKBLADEN.COM
ALGEMENE  VOORWAARDEN PUBLISH IMPULSE GROUP

 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: Publish Result, Vakbladen.com of Publish Impulse Group dan wel haar vertegenwoordigers.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon dan wel openbaar lichaam die opdracht aan Publish Result geeft tot het plaatsen van één of meer advertenties in de door Publish Result aangeboden tijdschriften en/of websites (banners). Indien de opdrachtgever een rechtspersoon of openbaar lichaam is, worden ook met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Publish Result en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Diensten: alle prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.5 Advertentie: een reclame boodschap of uiting ten behoeve van een opdrachtgever.

1.6 Opdracht: de opdracht die opdrachtgever aan Publish Result geeft met betrekking tot het plaatsen van een advertentie.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal tot uitdrukking gebracht, waarbij aan Publish Result opdracht wordt gegeven tot het verrichten van diensten zoals deze nader tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

2.2 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een daartoe bevoegde medewerker van Publish Result en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien partijen naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden de toepasselijkheid van de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals gepubliceerd door de Stichting ROTA, zijn overeengekomen, prevaleren deze voorwaarden[1].

2.5 Indien Publish Result niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Publish Result in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Iedere overeenkomst komt tot stand door het verstrekken van een opdracht door opdrachtgever en de aanvaarding van die opdracht door opdrachtnemer.

3.2 Een opdracht kan slechts herroepen worden wanneer de mogelijkheid daartoe voortvloeit uit de wet.

 1. Offertes

4.1 De door Publish Result gemaakte offertes zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven. Publish Result is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 1. Uitvoering van de opdracht

5.1 Publish Result verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg en naar beste vermogen uit te voeren en de overeenkomst gestand te doen naar de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Publish Result het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Publish Result aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Publish Result worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Publish Result zijn verstrekt, heeft Publish Result het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Publish Result houdt zich het recht voor om het formaat, de kolombreedte en de meetwijze van de aangeleverde advertenties te veranderen. Publish Result zal daarbij de in de branche gangbare gebruiken eerbiedigen.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Publish Result de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Weigeren advertenties

6.1 Publish Result is gerechtigd zonder opgave van redenen een door de opdrachtgever aangeleverde advertentie te weigeren. Indien de opdrachtgever de advertentie tijdig heeft aangeleverd, te weten minimaal 30 dagen voor de geplande publicatiedatum, zal Publish Result de opdrachtgever in de gelegenheid stellen een andere advertentie aan te leveren. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van deze gelegenheid, is hij desondanks gehouden de prijs voor het plaatsen van de advertentie te voldoen.

6.2 De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd advertenties aan te leveren die betrekking hebben op eigen (natuurlijke of rechts-)persoon. Indien de opdrachtgever een advertentie aanlevert die niet op zijn eigen (natuurlijke of rechts-)persoon betrekking heeft, is Publish Result gerechtigd de advertentie te weigeren. De opdrachtgever is in dat geval wel de voor de advertentie overeengekomen prijs verschuldigd.

 1. Duur van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlenging voor bepaalde tijd, van rechtswege op de in de overeenkomst genoemde einddatum, zonder dat een beëindiginghandeling van één van de partijen vereist is.

7.2 Indien de werkzaamheden na deze einddatum worden voortgezet, is de overeenkomst van rechtswege verlengd voor dezelfde bepaalde tijd, mits schriftelijk anders overeengekomen.

7.3 De overeenkomst eindigt indien en zodra één der partijen in staat van faillissement is verklaard of indien of zodra één van de partijen surseance van betaling heeft aangevraagd.

 1. Wijziging van de Overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de publicatie van de advertentie worden beïnvloed. Indien dit laatste het geval is, zal Publish Result dit zo spoedig mogelijk melden bij de opdrachtgever.

8.3 Indien een wijziging of aanvulling op een overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal hierover overleg plaatsvinden tussen Publish Result en opdrachtgever, alvorens de aangepaste overeenkomst ten uitvoer wordt gelegd. Indien een vaste prijs overeengekomen is, zal Publish Result bij wijziging of aanvulling van een overeenkomst onverwijld aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

8.4 In afwijking van lid 3 zal Publish Result geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Publish Result kunnen worden toegerekend.

 

 1. Vergoedingen

9.1 De verschuldigde vergoedingen voor de te leveren diensten worden bepaald bij overeenkomst.

9.2 Alle prijzen en tarieven genoemd in de overeenkomst zijn exclusief de verschuldigde BTW en redelijke reiskosten.

9.3 Indien de opdrachtgever na het sluiten van een overeenkomst opdracht geeft tot het plaatsen van extra advertenties, heeft hij voor die extra advertenties recht op een kwantumkorting.

9.4 De opdrachtgever is de overeengekomen prijs verschuldigd, ook als de opdrachtgever heeft besloten niet alle overeengekomen advertenties te laten plaatsen.

9.5 De facturen van Publish Result zijn gebaseerd op de met de diensten corresponderende prijzen en tarieven zoals omschreven in de overeenkomst.

9.6 Facturen worden door opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever de aan hem gefactureerde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

9.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Publish Result, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen.

9.8 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling door Publish Result nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, is zij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke Publish Result genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering, vermeerderd met rente, en tasten het recht van Publish Result om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen niet aan.

9.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Publish Result is niet aansprakelijk voor het zoek raken of onbruikbaar raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de overeenkomst behorende materialen.

10.2 Publish Result is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, alsmede iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Publish Result, dan zal de opdrachtgever Publish Result hiervan vrijwaren.

10.3 Publish Result is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

10.4 Aansprakelijkheid van Publish Result jegens opdrachtgevers is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het totale factuurbedrag dat Publish Result voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.

10.5 De opdrachtgever vrijwaart Publish Result volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schade en interesten.

10.6 Publish Result zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

10.7 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen uiterlijk binnen één jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk bij Publish Result te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten niet meer geldend kan maken.

 1. Ontbinding van de overeenkomst

11.1 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Publish Result zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomt onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Publish Result bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11.2 Wanneer Publish Result na het sluiten van de overeenkomst goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft zij tevens het recht om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele uitstaande vorderingen worden in dit geval direct opeisbaar.

 

 1. Overmacht

12.1. In geval Publish Result door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

12.2. Onder overmacht wordt naast het wettelijke begrip verstaan: staking, brand, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen.

12.3 Indien Publish Result bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Reclamaties

13.1 Klachten over de gepubliceerde advertenties dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na publicatie schriftelijk te worden gemeld aan Publish Result. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling onverminderd bestaan.

13.2 Als de klacht gegrond is zal Publish Result de advertentie nogmaals publiceren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

13.3 Indien het alsnog publiceren van de advertentie zoals is overeengekomen niet meer mogelijk of zinvol is, zal Publish Result slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 (aansprakelijkheid en vrijwaring).

 1. Intellectuele eigendom

14.1 Publish Result behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals rapporten en adviezen, voor.

14.2 Alle door Publish Result vervaardigde en voortgebrachte stukken zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd – behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Publish Result – vorenbedoelde stukken openbaar te maken of ter kennis van derden te stellen.

 1. Geheimhouding

15.1 Opdrachtgever zal alle informatie en/of gegevens die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Publish Result aan derden bekend maken.

15.2 In geval van overtreding van artikel 15.1 verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van opdrachtgever niet beïnvloedt. Het staat Publish Result vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst met Publish Result, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit enige overeenkomst dan wel onderhavige voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zwolle – Lelystad.

 1. Wijziging van de voorwaarden

17.1 Publish Result is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Publish Result zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.